User Tools

Site Tools


dnd:גמדיה

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dnd:גמדיה [2010/06/22 11:28] (current)
israel נוצר
Line 1: Line 1:
 +====== גמדיה ======
  
 +גמדים תמיד היו גזע בדלני. יכול להיות שזה קשור לכור מחצבתם במעמקי האדמה. יכול להיות שזה קשור לכך שהם מחשיבים את עצמם לגזע כל-כך מוצלח יותר מכל השאר באופן מובהק, כל-כך אקונומי וקומפקטי בדיוק במידה, שאין להם שום סיבה להתערבב בגזעים נחותים יותר. לא מאד שונים מהאלדרין,​ בעצם.
 +
 +אבל אפילו בין גמדים יש קיצוניים יותר [[גמדופוליס|וקיצוניים פחות]], וגמדיה היא בפירוש מעוזם של הראשונים. מיקומה הייחודי,​ על פי קלחת וולקאנית שמכילה אגם לבה פעיל, משך אליה במשך הדורות טפטוף קבוע של גמדים מוזרים. פה ושם היו מגיעות קבוצות קטנות של גאולוגים,​ מטלורגים והרפתקאנים,​ וחלקם אפילו הגיעו לאזור עם משפחותיהם,​ אבל בעיקר היו מגיעים אליה נפחים מתבודדים שהסכימו לוותר על חברת אחיהם ואחיותיהם תמורת הזכות לעבוד בטמפרטורות גבוהות באמת.
 +
 +ובכל-זאת,​ יישוב גמדי של ממש לא נוצר שם עד שעידן קרח קטן חסם את הכניסה לקלחת למשך כמה דורות. במהלך הדורות הללו קיומה של הקלחת נשתכח מלב, ובתוכה נוצרה קהילה מגובשת ודביקה. לא מאד שונה מקיבוץ,​ בעצם.
 +
 +===== תושבים חשובים =====
 +
 +  *[[אלאתיר]] - אביו המאמץ של [[gor|רש-גור]]. נפח.
 +  *[[gor|רש-גור]] - מפלצת מאומצת. הרפתקאן.
dnd/גמדיה.txt · Last modified: 2010/06/22 11:28 by israel