כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


“ואמר ר' יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמן הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיא ולדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא” (תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ו, ב גמרא)

צריך תרגום!

aluf/טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי.1150297353.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)