כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי

“ואמר ר' יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמן הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיא ולדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא” (תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ו, ב גמרא)

צריך תרגום!


מסובך ומאוחר, אבל “לאוקמי גירסא” נראה לי כמו “לשימור הזכרון”, כלומר לזכור את מה שלמדת זה משהו שמגיע מהשמיים, לא משהו שקורה בכח יגיעה.

אב-בלי-יעל 2006/06/27 06:28

אני חושב שזה מין חידוד ציני של החכם. צריך להסביר את זה למי שלא הבין לבד, ואני לא בטוח שאני יודע איך.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/27 18:55

aluf/טרם_יגעתי_וראה_זה_מצאתי.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)