כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:סיפור_האתרוגים

דוגרי? לא נראה לי שזה כל-כך קשור לאלוף-בצלות. (פפ)

- אולי אלוף בצלות הוא ספין-אוף קומי על הסיפור הזה ועל דומיו? — בב 2006/06/12 13:23

סיפור האתרוגים

ב כי פועל אדם ישלם לו

דבר אחר: איש כי יפליא, הדא הוא דכתיב (איוב לד): כי פעל אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו.

עובדא הוה בחד גבר דהוו ליה תרין בנין, חד מנהון עבד מצוה וחד מנהון לא עבד כל עיקר. ההוא דעבד מצוה זבן לביתיה וזבן כל מה דהוה ליה ואנקפתהון למצותא.

חד זמן ביומא דהושענא יהבי ליה אינתתיה עשרה פולסין אמרה לו: פוק זבין לבניך כלום מן שוקא. כיון שיצא לשוק פגעו ביה גבאי צדקה אמרי: הא אתא מרי מצותא!

אמרו לו: הב חולקך בהדא מצותא דאנן זבנין חד קולא לחדא יתומתא, נסב אלין י' פולסין ויהב יתהון להון ונתבייש לילך לביתו.

הלך לו לבהכ“נ, חמא תמן מן אלין אתרוגייא דמינוקייא מקלקלי ביום הושענא.

ותנינן תמן: מיד התינוקות שומטין לולביהן ואוכלים אתרוגיהם.

נסב מנהון ומלא ית סקא והלך לפרש בים הגדול, עד שהגיע למדינת המלך. כיון שהגיע שם ארעת שעתא ואשתכח מלכא חשש מעוי.

אמרין ליה בחלמא אסוותך אכול מן אלין אתרוגין דיהודאי מצלין עמהון ביום הושענא ואת מתסי.

פשפשין בההוא שעתא לכל אלפיא ולכל מדינתא ולא אשכחון. אזלין ואשכחון לההוא גברא יתיב על סקא.

אמרין ליה: אית גבך כלום?

אמר להם: גבר מסכן אנא ולית גבי כלום למזבנא פשפשו בסקא, ואשכחין מן אלין אתרוגין. ואמרין ליה: אלין מן הן?

אמר לון: מן אלין דיהודאי מצלי ביום הושענא.

אטענון סקא ואעלוה קדם מלכא אכל מלכא אלין אתרוגייא ואיתסי.

פנין שקא ומלאוה דינרין.

אמר ליה מלכא: שאיל לך עוד שאלה ואנא עביד.

אמר ליה: שאילנא דיחזור לי מודלי ויפקון כל עמא לקדמותי עבדין ליה כן כיון דמטא לההיא מדינתא נפק כרוזא קדמוי ונפקו כל עמא לקדמותיה נפקו אחוי ובניו לקדמותיה מיני גוזין בחד נהר יהב להון שבלתא דנהרא ושטפת יתהון ואשתכר עלל לביתיה וירת מודלי דאחויי, לקיים מה שנאמר: כי פועל אדם ישלם לו.

(ויקרא רבה, ל”ז, ב')


עכשיו בעברית, בקיצור ובערך: סיפור על אחד שהיו לו שני בנים, אחד בעניין של מצוות ואחד לא. ההוא שבעניין של מצוות מכר את הבית שלו ואת כל מה שהיה לו ונתן למצוות.

פעם אחת, ביום הושענא-רבא, נתנה לו אשתו עשר פרוטות ואמרה לו: צא וקנה לבניך משהו מהשוק. כיון שיצא לשוק פגש אותו גבאי צדקה ואמר לעצמו: “הנה זה שנותן למצוות!”

אמרו לו: תביא כסף. נתן האיש את עשר הפרוטות בשמחה והתבייש לחזור הביתה [בלי כלום].

הלך לבית-הכנסת ומצא אתרוגים שילדים השאירו שם.

לקח את האתרוגים בשק והלך להפליג בים עד שהגיע למדינה של איזה מלך. כיון שהגיע לשם חלה המלך.

אמרו לו בחלום [למלך] תאכל מהאתרוגים שיהודים מברכים עליהם ביום הושענא-רבא ותבריא.

חיפשו בכל מקום ולא מצאו עד שקלטו את ההוא עם השק.

אמרו לו: לא הבאת איזה דבר?

אמר להם: איש עני אני ואין לי מה למכור לכם. פשפשו לו בשק ומצאו את האתרוגים. אמרו לו: מה אלה?

אמר להם: כאלה שיהודים מברכים עליהם ביום הושענא-רבא.

הופה הופה חגיגה. לקחו את השק, הביאו למלך, המלך אכל את האתרוגים והבריא.

לקח [המלך] את השק ומילא אותו בדינרים.

אמר לו המלך: בקש ממני עוד משהו ותקבל.

אמר לו: לחזור הביתה. קיבל וקיבל והיה לו סבבה ויצא לו הרבה טוב מכל הסיפור הזה כי הוא עשה טוב.


aluf/סיפור_האתרוגים.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)