כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

“שבעים הלשונות” הן שבעים לשונותיהם של העמים שיצאו מזרע נוח, אבי האנושות שאחרי המבול. מחברי תרגום השבעים ספרו בסך הכל 72 צאצאים לשם, חם ויפת, שהולידו 72 עמים.

יפת גמר אשכנז
ריפת
תגרמה
יון אלישה
תרשיש
כתים
דדנים
תבל
משך
תירס
מגוג
מדי
חם כוש סבא
חוילה
סבתה
רעמה שבא
דדן
סבתכא
נמרוד אשור
מצרים לודים
ענמים
להבים
נפתחים
פתרסים
כסלחים פלשתים
כפתרים
כנען צידן
חת
היבוסי
האמרי
הגרגשי
החוי
הערקי
הסיני
הארודי
הצמרי
החמתי
פוט
שם ארפכשד שלח עבר פלג
יקטן אלמודד
שלף
חצרמות
ירח
הדורם
אוזל
דקלה
עובל
אבימאל
שבא
אופר
חוילה
יובב
ארם עוץ
חול
גתר
מש
לוד
עילם
אשור
aluf/שבעים_הלשונות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)