כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:מעשה_באדרינוס

מעשה באדרינוס המלך שהיה עובר למלחמה והולך עם הגייסות שלו להילחם על מדינה אחת שמרדה עליו. מצא בדרך זקן אחד שהיה נוטע נטיעות תאנים. אמר לו אדרינוס: בן כמה שנים אתה עכשיו? אמר לו בן מאה שנה. אמר לו: אתה זקן בן מאה שנה עומד וטורח ונוטע נטיעות, וכי סבור אתה לאכול מהן? אמר לו: אדוני המלך, הריני נוטע, אם אזכה אוכל מפירות נטיעותי, ואם לאו - כשם שיגעו אבותי לי כך אני יגע לבני. עשה אדרינוס שלוש שנים במלחמה וחזר. מצא לאותו זקן באותו מקום. מה עשה אותו זקן? נטל סלסלה ומלא אותה ביכורי תאנים יפות וקרב לפני אדרינוס. אמר לפניו: אדוני המלך, קבל מן עבדך. אני הוא אותו הזקן שמצאת אותי בהליכתך עומד ונוטע, הרי כבר זיכני המקום לאכול מפירות נטיעותי, ואלו שבתוך הסלסלה - מהם. מיד אמר אדרינוס לעבדיו: טלו את הסלסלה ממנו ומלאו אותה זהובים. עשו כך. נטל הזקן-את הסלסלה מלאה זהובים והלך לביתו והחל משתבח בפני אשתו ובניו. סח להם כל אותו המעשה. היתה שכנתו עומדת שם ושמעה מה שאמר הזקן. אמרה לבעלה: כל בני האדם הולכין והקדוש-ברוך-הוא נותן להם ומזמן להם טובה ואתה יושב בבית באפלה. הרי שכן שלנו כיבד את המלך בסלסלה של תאנים ומלא אותה לו זהובים. אתה עמוד וטל סל גדול ומלא אותו כל-מיני מגדים, תפוחים ותאנים ושאר פרות יפים שהוא אוהב אותם הרבה, לך וכבדו בהם, שמא ימלא לך זהובים כמו שעשה לשכננו הזקן. הלך ושמע לאשתו ונטל סל גדול ומלא אותו תאנים וטען על כתפו וקרב לפני המלך בקפנדר, ועמד ואמר: אדוני המלך, שמעתי שאתה אוהב את-הפרות ובאתי לכבדך בתאנים. אמר המלך לסרדיוטין שלו: טלו אותן ממנו וטפחו אותן על פניו. עמדו והפשיטוהו ערום והתחילו טופחין אותן על פניו עד שנפחו פניו, סמו את עיניו ועשאוהו דוגמא. הלך לביתו בפחי-נפש כשהוא בוכה. ראתה אותו אשתו שפניו נפוחות וגופו משבר ומכה. אמרה לו: מה לך? אמר לה: כל-אותו הכבוד אשלם לך. אמרה לו: צא והשתבח בפני אמך שהיו תאנים ולא אתרוגים, ושהיו בשלות ולא פגות. (פחחחחחחח!)

(תנחומא קדושים ויקרא רבה כ“ה, מתוך ספר האגדה לביאליק ורבניצקי חלק חמישי, סימן שנ”ה)

צריך הגהה!

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/17 19:45

aluf/מעשה_באדרינוס.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)